میزبانی cPanel اقتصادی

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

EcoCP-100M


 • 0.1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
53,733 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
161,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 53,733 تومان
270,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 45,067 تومان
488,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 40,733 تومان
EcoCP-200M


 • 0.2 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
57,200 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
171,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 57,200 تومان
280,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 46,800 تومان
509,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 42,467 تومان
EcoCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
62,400 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
187,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 62,400 تومان
312,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 52,000 تومان
561,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 46,800 تومان
EcoCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
72,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
218,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 72,800 تومان
364,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 60,667 تومان
655,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 54,600 تومان
EcoCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
91,867 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
275,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 91,867 تومان
462,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 77,133 تومان
832,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 69,333 تومان
EcoCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
112,667 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
338,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 112,667 تومان
561,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 93,600 تومان
1,014,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 84,500 تومان
EcoCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
152,533 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
457,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 152,533 تومان
764,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 127,400 تومان
1,372,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 114,400 تومان
EcoCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
253,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
759,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 253,067 تومان
1,263,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 210,600 تومان
2,277,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 189,800 تومان
EcoCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
353,600 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,060,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 353,600 تومان
1,762,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 293,800 تومان
3,177,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 264,767 تومان
EcoCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
452,400 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,357,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 452,400 تومان
2,267,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 377,867 تومان
4,076,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 339,733 تومان
EcoCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
653,467 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,960,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 653,467 تومان
3,265,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 544,267 تومان
5,881,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 490,100 تومان
EcoCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,053,867 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,161,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,053,867 تومان
5,267,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 877,933 تومان
9,484,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 790,400 تومان