میزبانی cPanel اقتصادی

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

EcoCP-100M


 • 0.1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
37,303 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
111,910 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 37,303 تومان
187,720 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 31,287 تومان
339,340 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 28,278 تومان
EcoCP-200M


 • 0.2 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
39,710 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
119,130 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 39,710 تومان
194,940 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 32,490 تومان
353,780 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 29,482 تومان
EcoCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
43,320 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
129,960 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 43,320 تومان
216,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 36,100 تومان
389,880 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 32,490 تومان
EcoCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
50,540 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
151,620 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 50,540 تومان
252,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 42,117 تومان
454,860 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 37,905 تومان
EcoCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
63,777 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
191,330 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 63,777 تومان
321,290 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 53,548 تومان
577,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 48,133 تومان
EcoCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
78,217 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
234,650 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 78,217 تومان
389,880 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 64,980 تومان
703,950 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 58,663 تومان
EcoCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
105,893 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
317,680 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 105,893 تومان
530,670 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 88,445 تومان
953,040 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 79,420 تومان
EcoCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
175,687 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
527,060 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 175,687 تومان
877,230 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 146,205 تومان
1,581,180 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 131,765 تومان
EcoCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
245,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
736,440 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 245,480 تومان
1,223,790 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 203,965 تومان
2,205,710 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 183,809 تومان
EcoCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
314,070 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
942,210 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 314,070 تومان
1,573,960 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 262,327 تومان
2,830,240 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 235,853 تومان
EcoCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
453,657 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,360,970 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 453,657 تومان
2,267,080 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 377,847 تومان
4,082,910 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 340,243 تومان
EcoCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
731,627 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,194,880 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 731,627 تومان
3,656,930 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 609,488 تومان
6,584,640 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 548,720 تومان