میزبانی cPanel اقتصادی

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

EcoCP-100M


 • 0.1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
69,233 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
207,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 69,233 تومان
348,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 58,067 تومان
629,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 52,483 تومان
EcoCP-200M


 • 0.2 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
73,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
221,100 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 73,700 تومان
361,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 60,300 تومان
656,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 54,717 تومان
EcoCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
80,400 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
241,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 80,400 تومان
402,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 67,000 تومان
723,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 60,300 تومان
EcoCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
93,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
281,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 93,800 تومان
469,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 78,167 تومان
844,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 70,350 تومان
EcoCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
118,367 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
355,100 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 118,367 تومان
596,300 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 99,383 تومان
1,072,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 89,333 تومان
EcoCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
145,167 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
435,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 145,167 تومان
723,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 120,600 تومان
1,306,500 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 108,875 تومان
EcoCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
196,533 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
589,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 196,533 تومان
984,900 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 164,150 تومان
1,768,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 147,400 تومان
EcoCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
326,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
978,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 326,067 تومان
1,628,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 271,350 تومان
2,934,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 244,550 تومان
EcoCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
455,600 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,366,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 455,600 تومان
2,271,300 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 378,550 تومان
4,093,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 341,142 تومان
EcoCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
582,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,748,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 582,900 تومان
2,921,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 486,867 تومان
5,252,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 437,733 تومان
EcoCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
841,967 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,525,900 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 841,967 تومان
4,207,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 701,267 تومان
7,577,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 631,475 تومان
EcoCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,357,867 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,073,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,357,867 تومان
6,787,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,131,183 تومان
12,220,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,018,400 تومان