میزبانی cPanel اقتصادی

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

EcoCP-100M


 • 0.1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
46,655 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
139,965 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 46,655 تومان
234,780 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 39,130 تومان
424,410 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 35,368 تومان
EcoCP-200M


 • 0.2 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت ترافیک ماهانه
49,665 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
148,995 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 49,665 تومان
243,810 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 40,635 تومان
442,470 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 36,873 تومان
EcoCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
54,180 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
162,540 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 54,180 تومان
270,900 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 45,150 تومان
487,620 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 40,635 تومان
EcoCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
63,210 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
189,630 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 63,210 تومان
316,050 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 52,675 تومان
568,890 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 47,408 تومان
EcoCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
79,765 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
239,295 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 79,765 تومان
401,835 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 66,973 تومان
722,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 60,200 تومان
EcoCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
97,825 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
293,475 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 97,825 تومان
487,620 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 81,270 تومان
880,425 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 73,369 تومان
EcoCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
132,440 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
397,320 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 132,440 تومان
663,705 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 110,618 تومان
1,191,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 99,330 تومان
EcoCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
219,730 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
659,190 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 219,730 تومان
1,097,145 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 182,858 تومان
1,977,570 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 164,798 تومان
EcoCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
307,020 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
921,060 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 307,020 تومان
1,530,585 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 255,098 تومان
2,758,665 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 229,889 تومان
EcoCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
392,805 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,178,415 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 392,805 تومان
1,968,540 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 328,090 تومان
3,539,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 294,980 تومان
EcoCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
567,385 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,702,155 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 567,385 تومان
2,835,420 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 472,570 تومان
5,106,465 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 425,539 تومان
EcoCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
915,040 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,745,120 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 915,040 تومان
4,573,695 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 762,283 تومان
8,235,360 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 686,280 تومان