ایمن کردن وب سایت ها از طریق گواهی های GeoTrust

GeoTrust نام تجاری شناخته شده Certificate Authority DigiCert است. محصولات GeoTrust SSL امنیت را در اینترنت از اعتبارسنجی دامنه اولیه تا پیشرفته‌ترین احراز هویت پشتیبانی شده توسط استاندارد Extended Validation SSL ارائه می‌کنند.

Quick SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
133,209 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,598,508 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 133,209 تومان
3,037,093 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 126,546 تومان
4,475,678 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 124,324 تومان
Quick SSL Premium


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
227,069 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,724,828 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 227,069 تومان
5,177,101 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 215,713 تومان
7,629,374 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 211,927 تومان
Quick SSL Premium SAN Package


 • domain validation
 • no wildcard
 • 4 additional subdomains
 • no additional domains
268,945 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,227,340 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 268,945 تومان
6,131,946 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 255,498 تومان
9,036,552 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 251,015 تومان
True Business ID


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
234,289 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,811,468 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 234,289 تومان
5,341,717 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 222,572 تومان
7,871,966 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 218,666 تومان
True Business ID SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
393,490 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,721,880 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 393,490 تومان
8,971,572 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 373,816 تومان
13,221,264 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 367,257 تومان
True Business ID EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
468,939 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,627,268 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 468,939 تومان
10,691,737 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 445,489 تومان
15,756,206 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 437,672 تومان
True Business ID EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
685,539 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,226,468 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 685,539 تومان
15,630,217 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 651,259 تومان
23,033,966 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 639,832 تومان
True Business ID Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,007,190 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
12,086,280 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,007,190 تومان
22,963,932 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 956,831 تومان
33,841,584 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 940,044 تومان