ایمن کردن وب سایت ها از طریق گواهی های GeoTrust

GeoTrust نام تجاری شناخته شده Certificate Authority DigiCert است. محصولات GeoTrust SSL امنیت را در اینترنت از اعتبارسنجی دامنه اولیه تا پیشرفته‌ترین احراز هویت پشتیبانی شده توسط استاندارد Extended Validation SSL ارائه می‌کنند.

Quick SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
166,604 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,999,242 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 166,604 تومان
3,798,470 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 158,270 تومان
5,597,697 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 155,492 تومان
Quick SSL Premium


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
283,994 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,407,922 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 283,994 تومان
6,474,962 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 269,790 تومان
9,542,001 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 265,056 تومان
Quick SSL Premium SAN Package


 • domain validation
 • no wildcard
 • 4 additional subdomains
 • no additional domains
336,368 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,036,410 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 336,368 تومان
7,669,179 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 319,549 تومان
11,301,948 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 313,943 تومان
True Business ID


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
293,024 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,516,282 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 293,024 تومان
6,680,846 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 278,369 تومان
9,845,409 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 273,484 تومان
True Business ID SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
492,135 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,905,620 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 492,135 تومان
11,220,678 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 467,528 تومان
16,535,736 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 459,326 تومان
True Business ID EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
586,499 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,037,982 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 586,499 تومان
13,372,076 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 557,170 تومان
19,706,169 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 547,394 تومان
True Business ID EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
857,399 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
10,288,782 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 857,399 تومان
19,548,596 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 814,525 تومان
28,808,409 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 800,234 تومان
True Business ID Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,259,685 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
15,116,220 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,259,685 تومان
28,720,818 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 1,196,701 تومان
42,325,416 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 1,175,706 تومان