ایمن کردن وب سایت ها از طریق گواهی های GeoTrust

GeoTrust نام تجاری شناخته شده Certificate Authority DigiCert است. محصولات GeoTrust SSL امنیت را در اینترنت از اعتبارسنجی دامنه اولیه تا پیشرفته‌ترین احراز هویت پشتیبانی شده توسط استاندارد Extended Validation SSL ارائه می‌کنند.

Quick SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
247,230 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,966,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 247,230 تومان
5,636,710 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 234,863 تومان
8,306,660 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 230,741 تومان
Quick SSL Premium


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
421,430 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,057,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 421,430 تومان
9,608,470 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 400,353 تومان
14,159,780 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 393,327 تومان
Quick SSL Premium SAN Package


 • domain validation
 • no wildcard
 • 4 additional subdomains
 • no additional domains
499,150 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,989,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 499,150 تومان
11,380,620 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 474,193 تومان
16,771,440 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 465,873 تومان
True Business ID


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
434,830 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,217,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 434,830 تومان
9,913,990 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 413,083 تومان
14,610,020 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 405,834 تومان
True Business ID SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
730,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,763,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 730,300 تومان
16,650,840 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 693,785 تومان
24,538,080 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 681,613 تومان
True Business ID EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
870,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
10,443,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 870,330 تومان
19,843,390 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 826,808 تومان
29,242,820 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 812,301 تومان
True Business ID EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
1,272,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
15,267,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,272,330 تومان
29,008,990 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 1,208,708 تومان
42,750,020 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 1,187,501 تومان
True Business ID Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,869,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
22,431,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,869,300 تومان
42,620,040 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 1,775,835 تومان
62,808,480 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 1,744,680 تومان