ایمن کردن وب سایت ها از طریق گواهی های GeoTrust

GeoTrust نام تجاری شناخته شده Certificate Authority DigiCert است. محصولات GeoTrust SSL امنیت را در اینترنت از اعتبارسنجی دامنه اولیه تا پیشرفته‌ترین احراز هویت پشتیبانی شده توسط استاندارد Extended Validation SSL ارائه می‌کنند.

Quick SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
191,880 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,302,560 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 191,880 تومان
4,374,760 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 182,282 تومان
6,446,960 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 179,082 تومان
Quick SSL Premium


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
327,080 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,924,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 327,080 تومان
7,457,320 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 310,722 تومان
10,989,680 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 305,269 تومان
Quick SSL Premium SAN Package


 • domain validation
 • no wildcard
 • 4 additional subdomains
 • no additional domains
387,400 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,648,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 387,400 تومان
8,832,720 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 368,030 تومان
13,016,640 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 361,573 تومان
True Business ID


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
337,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,049,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 337,480 تومان
7,694,440 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 320,602 تومان
11,339,120 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 314,976 تومان
True Business ID SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
566,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
6,801,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 566,800 تومان
12,923,040 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 538,460 تومان
19,044,480 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 529,013 تومان
True Business ID EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
675,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,105,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 675,480 تومان
15,400,840 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 641,702 تومان
22,695,920 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 630,442 تومان
True Business ID EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • 4 - 100 additional domains
987,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,849,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 987,480 تومان
22,514,440 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 938,102 تومان
33,179,120 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 921,642 تومان
True Business ID Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,450,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
17,409,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,450,800 تومان
33,078,240 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 1,378,260 تومان
48,746,880 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 1,354,080 تومان