میزبانی cPanel حرفه ای

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

ProCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
86,667 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
260,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 86,667 تومان
436,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 72,800 تومان
785,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 65,433 تومان
ProCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
107,467 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
322,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 107,467 تومان
535,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 89,267 تومان
967,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 80,600 تومان
ProCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهانه
147,333 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
442,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 147,333 تومان
738,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 123,067 تومان
1,331,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 110,933 تومان
ProCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
187,200 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
561,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 187,200 تومان
941,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 156,867 تومان
1,690,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 140,833 تومان
ProCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
268,667 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
806,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 268,667 تومان
1,341,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 223,600 تومان
2,412,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 201,067 تومان
ProCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
468,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,404,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 468,000 تومان
2,340,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 390,000 تومان
4,212,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 351,000 تومان
ProCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
669,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,007,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 669,067 تومان
3,343,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 557,267 تومان
6,016,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 501,367 تومان
ProCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
868,400 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,605,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 868,400 تومان
4,347,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 724,533 تومان
7,820,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 651,733 تومان
ProCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,268,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,806,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,268,800 تومان
6,349,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,058,200 تومان
11,424,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 952,033 تومان
ProCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,071,333 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
6,214,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,071,333 تومان
10,353,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,725,533 تومان
18,636,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,553,067 تومان