میزبانی cPanel حرفه ای

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

ProCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
75,250 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
225,750 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 75,250 تومان
379,260 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 63,210 تومان
681,765 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 56,814 تومان
ProCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
93,310 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
279,930 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 93,310 تومان
465,045 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 77,508 تومان
839,790 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 69,983 تومان
ProCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهانه
127,925 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
383,775 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 127,925 تومان
641,130 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 106,855 تومان
1,155,840 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 96,320 تومان
ProCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
162,540 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
487,620 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 162,540 تومان
817,215 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 136,203 تومان
1,467,375 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 122,281 تومان
ProCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
233,275 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
699,825 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 233,275 تومان
1,164,870 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 194,145 تومان
2,094,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 174,580 تومان
ProCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
406,350 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,219,050 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 406,350 تومان
2,031,750 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 338,625 تومان
3,657,150 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 304,763 تومان
ProCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
580,930 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,742,790 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 580,930 تومان
2,903,145 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 483,858 تومان
5,223,855 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 435,321 تومان
ProCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
754,005 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,262,015 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 754,005 تومان
3,774,540 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 629,090 تومان
6,790,560 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 565,880 تومان
ProCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,101,660 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,304,980 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,101,660 تومان
5,512,815 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 918,803 تومان
9,919,455 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 826,621 تومان
ProCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,798,475 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,395,425 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,798,475 تومان
8,989,365 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,498,228 تومان
16,181,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,348,480 تومان