میزبانی cPanel حرفه ای

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

ProCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
111,667 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
335,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 111,667 تومان
562,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 93,800 تومان
1,011,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 84,308 تومان
ProCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
138,467 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
415,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 138,467 تومان
690,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 115,017 تومان
1,246,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 103,850 تومان
ProCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهانه
189,833 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
569,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 189,833 تومان
951,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 158,567 تومان
1,715,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 142,933 تومان
ProCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
241,200 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
723,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 241,200 تومان
1,212,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 202,117 تومان
2,177,500 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 181,458 تومان
ProCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
346,167 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,038,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 346,167 تومان
1,728,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 288,100 تومان
3,108,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 259,067 تومان
ProCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
603,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,809,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 603,000 تومان
3,015,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 502,500 تومان
5,427,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 452,250 تومان
ProCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
862,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,586,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 862,067 تومان
4,308,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 718,017 تومان
7,751,900 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 645,992 تومان
ProCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,118,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,356,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,118,900 تومان
5,601,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 933,533 تومان
10,076,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 839,733 تومان
ProCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,634,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,904,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,634,800 تومان
8,180,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,363,450 تومان
14,719,900 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,226,658 تومان
ProCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,668,833 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,006,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,668,833 تومان
13,339,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,223,283 تومان
24,012,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,001,067 تومان