میزبانی cPanel حرفه ای

در بهترین دیتاسنتر های آلمان

ProCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
60,167 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
180,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 60,167 تومان
303,240 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 50,540 تومان
545,110 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 45,426 تومان
ProCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
74,607 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
223,820 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 74,607 تومان
371,830 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 61,972 تومان
671,460 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 55,955 تومان
ProCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهانه
102,283 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
306,850 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 102,283 تومان
512,620 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 85,437 تومان
924,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 77,013 تومان
ProCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
129,960 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
389,880 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 129,960 تومان
653,410 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 108,902 تومان
1,173,250 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 97,771 تومان
ProCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
186,517 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
559,550 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 186,517 تومان
931,380 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 155,230 تومان
1,675,040 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 139,587 تومان
ProCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
324,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
974,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 324,900 تومان
1,624,500 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 270,750 تومان
2,924,100 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 243,675 تومان
ProCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
464,487 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,393,460 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 464,487 تومان
2,321,230 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 386,872 تومان
4,176,770 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 348,064 تومان
ProCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
602,870 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,808,610 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 602,870 تومان
3,017,960 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 502,993 تومان
5,429,440 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 452,453 تومان
ProCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
880,840 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,642,520 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 880,840 تومان
4,407,810 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 734,635 تومان
7,931,170 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 660,931 تومان
ProCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,437,983 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,313,950 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,437,983 تومان
7,187,510 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,197,918 تومان
12,938,240 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,078,187 تومان