رمزگذاری ایمن با گواهینامه های کم هزینه RapidSSL

RapidSSL گواهینامه های ساده SSL را ارائه می دهد که به عنوان یک محصول SSL شروع کننده مناسب هستند.

Rapid SSL


  • domain validation
  • no wildcard
  • no additional domains
51,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
617,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 51,480 تومان
1,173,640 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 48,902 تومان
1,729,520 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 48,042 تومان
Rapid SSL Wildcard


  • domain validation
  • included wildcard
  • no additional domains
462,280 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,547,360 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 462,280 تومان
10,539,880 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 439,162 تومان
15,532,400 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 431,456 تومان