رمزگذاری ایمن با گواهینامه های کم هزینه RapidSSL

RapidSSL گواهینامه های ساده SSL را ارائه می دهد که به عنوان یک محصول SSL شروع کننده مناسب هستند.

Rapid SSL


  • domain validation
  • no wildcard
  • no additional domains
66,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
795,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 66,330 تومان
1,512,190 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 63,008 تومان
2,228,420 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 61,901 تومان
Rapid SSL Wildcard


  • domain validation
  • included wildcard
  • no additional domains
595,630 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,147,560 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 595,630 تومان
13,580,230 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 565,843 تومان
20,012,900 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 555,914 تومان