رمزگذاری ایمن با گواهینامه های کم هزینه RapidSSL

RapidSSL گواهینامه های ساده SSL را ارائه می دهد که به عنوان یک محصول SSL شروع کننده مناسب هستند.

Rapid SSL


  • domain validation
  • no wildcard
  • no additional domains
35,739 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
428,868 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 35,739 تومان
814,777 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 33,949 تومان
1,200,686 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 33,352 تومان
Rapid SSL Wildcard


  • domain validation
  • included wildcard
  • no additional domains
320,929 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,851,148 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 320,929 تومان
7,317,109 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 304,880 تومان
10,783,070 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 299,530 تومان