رمزگذاری ایمن با گواهینامه های کم هزینه RapidSSL

RapidSSL گواهینامه های ساده SSL را ارائه می دهد که به عنوان یک محصول SSL شروع کننده مناسب هستند.

Rapid SSL


  • domain validation
  • no wildcard
  • no additional domains
44,699 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
536,382 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 44,699 تومان
1,019,036 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 42,460 تومان
1,501,689 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 41,714 تومان
Rapid SSL Wildcard


  • domain validation
  • included wildcard
  • no additional domains
401,384 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,816,602 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 401,384 تومان
9,151,454 تومان
دو ساله
(قیمت هر ماه) - 381,311 تومان
13,486,305 تومان
سه ساله
(قیمت هر ماه) - 374,620 تومان