میزبانی cPanel پربازدید

بهترین دیتاسنتر های آلمان

HTCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
113,113 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
339,340 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 113,113 تومان
563,160 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 93,860 تومان
1,014,410 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 84,534 تومان
HTCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
175,687 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
527,060 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 175,687 تومان
880,840 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 146,807 تومان
1,584,790 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 132,066 تومان
HTCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
299,630 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
898,890 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 299,630 تومان
1,498,150 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 249,692 تومان
2,696,670 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 224,723 تومان
HTCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
423,573 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,270,720 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 423,573 تومان
2,119,070 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 353,178 تومان
3,812,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 317,680 تومان
HTCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
671,460 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,014,380 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 671,460 تومان
3,353,690 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 558,948 تومان
6,039,530 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 503,294 تومان
HTCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,289,973 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,869,920 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,289,973 تومان
6,447,460 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,074,577 تومان
11,606,150 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 967,179 تومان
HTCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,908,487 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,725,460 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,908,487 تومان
9,541,230 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,590,205 تومان
17,176,380 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,431,365 تومان
HTCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,527,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,581,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,527,000 تومان
12,638,610 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,106,435 تومان
22,746,610 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,895,551 تومان
HTCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
3,765,230 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,295,690 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,765,230 تومان
18,822,540 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,137,090 تومان
33,883,460 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,823,622 تومان
HTCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
6,239,283 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
18,717,850 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 6,239,283 تومان
31,197,620 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 5,199,603 تومان
56,157,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,679,763 تومان