میزبانی cPanel پربازدید

بهترین دیتاسنتر های آلمان

HTCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
166,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
498,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 166,067 تومان
826,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 137,800 تومان
1,489,300 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 124,108 تومان
HTCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
257,933 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
773,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 257,933 تومان
1,293,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 215,533 تومان
2,326,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 193,892 تومان
HTCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
439,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,319,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 439,900 تومان
2,199,500 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 366,583 تومان
3,959,100 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 329,925 تومان
HTCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
621,867 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,865,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 621,867 تومان
3,111,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 518,517 تومان
5,596,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 466,400 تومان
HTCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
985,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,957,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 985,800 تومان
4,923,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 820,617 تومان
8,866,900 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 738,908 تومان
HTCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,893,867 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,681,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,893,867 تومان
9,465,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,577,633 تومان
17,039,500 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,419,958 تومان
HTCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,801,933 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,405,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,801,933 تومان
14,007,900 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,334,650 تومان
25,217,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,101,450 تومان
HTCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
3,710,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,130,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,710,000 تومان
18,555,300 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,092,550 تومان
33,395,300 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,782,942 تومان
HTCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
5,527,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,583,700 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 5,527,900 تومان
27,634,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 4,605,700 تومان
49,745,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,145,483 تومان
HTCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
9,160,167 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
27,480,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 9,160,167 تومان
45,802,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 7,633,767 تومان
82,446,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 6,870,567 تومان