میزبانی cPanel پربازدید

بهترین دیتاسنتر های آلمان

HTCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
162,933 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
488,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 162,933 تومان
811,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 135,200 تومان
1,461,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 121,767 تومان
HTCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
253,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
759,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 253,067 تومان
1,268,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 211,467 تومان
2,282,800 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 190,233 تومان
HTCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
431,600 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,294,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 431,600 تومان
2,158,000 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 359,667 تومان
3,884,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 323,700 تومان
HTCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
610,133 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,830,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 610,133 تومان
3,052,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 508,733 تومان
5,491,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 457,600 تومان
HTCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
967,200 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,901,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 967,200 تومان
4,830,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 805,133 تومان
8,699,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 724,967 تومان
HTCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,858,133 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,574,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,858,133 تومان
9,287,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,547,867 تومان
16,718,000 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,393,167 تومان
HTCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,749,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,247,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,749,067 تومان
13,743,600 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,290,600 تومان
24,741,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,061,800 تومان
HTCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
3,640,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
10,920,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,640,000 تومان
18,205,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,034,200 تومان
32,765,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,730,433 تومان
HTCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
5,423,600 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,270,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 5,423,600 تومان
27,112,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 4,518,800 تومان
48,807,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,067,267 تومان
HTCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
8,987,333 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
26,962,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 8,987,333 تومان
44,938,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 7,489,733 تومان
80,891,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 6,740,933 تومان