میزبانی cPanel پربازدید

بهترین دیتاسنتر های آلمان

HTCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
209,933 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
629,800 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 209,933 تومان
1,045,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 174,200 تومان
1,882,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 156,892 تومان
HTCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
326,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
978,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 326,067 تومان
1,634,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 272,467 تومان
2,941,300 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 245,108 تومان
HTCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
556,100 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,668,300 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 556,100 تومان
2,780,500 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 463,417 تومان
5,004,900 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 417,075 تومان
HTCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
786,133 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,358,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 786,133 تومان
3,932,900 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 655,483 تومان
7,075,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 589,600 تومان
HTCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,246,200 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,738,600 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,246,200 تومان
6,224,300 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,037,383 تومان
11,209,100 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 934,092 تومان
HTCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,394,133 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,182,400 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,394,133 تومان
11,966,200 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,994,367 تومان
21,540,500 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,795,042 تومان
HTCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
3,542,067 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
10,626,200 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,542,067 تومان
17,708,100 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,951,350 تومان
31,878,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,656,550 تومان
HTCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
4,690,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
14,070,000 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 4,690,000 تومان
23,456,700 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,909,450 تومان
42,216,700 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 3,518,058 تومان
HTCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
6,988,100 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
20,964,300 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 6,988,100 تومان
34,933,800 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 5,822,300 تومان
62,886,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 5,240,517 تومان
HTCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
11,579,833 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
34,739,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 11,579,833 تومان
57,901,400 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 9,650,233 تومان
104,225,200 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 8,685,433 تومان