میزبانی cPanel پربازدید

بهترین دیتاسنتر های آلمان

HTCP-500M


 • 0.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
141,470 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
424,410 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 141,470 تومان
704,340 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 117,390 تومان
1,268,715 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 105,726 تومان
HTCP-1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
219,730 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
659,190 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 219,730 تومان
1,101,660 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 183,610 تومان
1,982,085 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 165,174 تومان
HTCP-2G


 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
374,745 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,124,235 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 374,745 تومان
1,873,725 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 312,288 تومان
3,372,705 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 281,059 تومان
HTCP-3G


 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
529,760 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,589,280 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 529,760 تومان
2,650,305 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 441,718 تومان
4,767,840 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 397,320 تومان
HTCP-5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
839,790 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,519,370 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 839,790 تومان
4,194,435 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 699,073 تومان
7,553,595 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 629,466 تومان
HTCP-10G


 • 10 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
1,613,360 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,840,080 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,613,360 تومان
8,063,790 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,343,965 تومان
14,515,725 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,209,644 تومان
HTCP-15G


 • 15 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
2,386,930 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,160,790 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,386,930 تومان
11,933,145 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 1,988,858 تومان
21,482,370 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,790,198 تومان
HTCP-20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
3,160,500 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
9,481,500 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,160,500 تومان
15,807,015 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 2,634,503 تومان
28,449,015 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,370,751 تومان
HTCP-30G


 • 30 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک ماهانه
4,709,145 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
14,127,435 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 4,709,145 تومان
23,541,210 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 3,923,535 تومان
42,377,790 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 3,531,483 تومان
HTCP-50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
7,803,425 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
23,410,275 تومان
سه ماهه
(قیمت هر ماه) - 7,803,425 تومان
39,018,630 تومان
شش ماهه
(قیمت هر ماه) - 6,503,105 تومان
70,235,340 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 5,852,945 تومان