گواهینامه های SSL مقرون به صرفه از Trustwave

Trustwave SSL به شرکت ها در هر اندازه کمک می کند تا هزینه های SSL را کاهش دهند و در عین حال سطح بالایی از اعتماد و امنیت را حفظ کنند.

Domain vetted SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
67,274 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
807,282 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 67,274 تومان
Premium SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
401,835 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,822,020 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 401,835 تومان
Premium SSL EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
582,435 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
6,989,220 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 582,435 تومان
Premium SSL SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
988,785 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,865,420 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 988,785 تومان
Premium SSL Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,304,835 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
15,658,020 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,304,835 تومان
Premium SSL EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,395,135 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,741,620 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,395,135 تومان