گواهینامه های SSL مقرون به صرفه از Trustwave

Trustwave SSL به شرکت ها در هر اندازه کمک می کند تا هزینه های SSL را کاهش دهند و در عین حال سطح بالایی از اعتماد و امنیت را حفظ کنند.

Domain vetted SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
78,970 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
947,640 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 78,970 تومان
Premium SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
471,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,660,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 471,700 تومان
Premium SSL EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
683,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,204,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 683,700 تومان
Premium SSL SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,160,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
13,928,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,160,700 تومان
Premium SSL Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,531,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
18,380,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,531,700 تومان
Premium SSL EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,637,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
19,652,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,637,700 تومان