گواهینامه های SSL مقرون به صرفه از Trustwave

Trustwave SSL به شرکت ها در هر اندازه کمک می کند تا هزینه های SSL را کاهش دهند و در عین حال سطح بالایی از اعتماد و امنیت را حفظ کنند.

Domain vetted SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
99,830 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,197,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 99,830 تومان
Premium SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
596,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,155,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 596,300 تومان
Premium SSL EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
864,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
10,371,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 864,300 تومان
Premium SSL SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,467,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
17,607,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,467,300 تومان
Premium SSL Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,936,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
23,235,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,936,300 تومان
Premium SSL EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
2,070,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
24,843,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,070,300 تومان