گواهینامه های SSL مقرون به صرفه از Trustwave

Trustwave SSL به شرکت ها در هر اندازه کمک می کند تا هزینه های SSL را کاهش دهند و در عین حال سطح بالایی از اعتماد و امنیت را حفظ کنند.

Domain vetted SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
77,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
929,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 77,480 تومان
Premium SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
462,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,553,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 462,800 تومان
Premium SSL EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
670,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,049,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 670,800 تومان
Premium SSL SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,138,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
13,665,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,138,800 تومان
Premium SSL Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,502,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
18,033,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,502,800 تومان
Premium SSL EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,606,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
19,281,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,606,800 تومان